Magnitude of Zero                                                                                                        home | thumbnails | next 

     1992

     115x153     ( 45x60 in )